Than phiền nhà trọ không có nước, anh thanh niên được nữ chủ trọ chỉ chỗ có nước nhiều nhất cơ thể

Than phiền nhà trọ không có nước, anh thanh niên được nữ chủ trọ chỉ chỗ có nước nhiều nhất cơ thể